Poslání

Matouš 28,16-20
16 Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil.
17 A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali.
18 Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19 Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“

Římanům 11,33-36
33Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty! Vždyť:
34„Kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem poradil?“
35„Kdo mu co dal jako první, aby mu Bůh za to zaplatil?“
36Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen.

Příspěvek byl publikován v rubrice Standovi poznámky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.