Daniel 2. kapitola

Přečtěte si nejdříve —Dan 2. kapitolu.—

Toto proroctví bylo zaznamenáno kolem roku 601 p.n.l. Co se vlastně stalo?
Tehdejší vládce babylonské říše, král Nabukadnezar měl sen. Viděl sochu a ne ledajakou. On říká že byl velmi rozrušen v.3. V tomto rozrušení však sen zapoměl. Už se vám někdy stalo, že jste měli zajímavý sen a zapoměli jste, co se vám zdálo? Tak přeně toto se stalo tomuto králi. Král zřejmě pochopil, že tento sen má nějaký význam. Zavolal tedy všechny své poradce a specialisty, a chtěl znát nejen to, co se mu zdálo, ale táké význam tohoto snu. Přišli všichni, tedy skoro všichni. Daniel (zajatec, kterému se dostalo vzdělání) a jeho druhové před králem nebyli. Proč tam nebyli, nevíme. Jen Bible uvádí, že Daniel šel před krále až po vynesení rozsudku smrti v.14-16.. Z toho vyplívá, že tam nebyli a tedy nevěděli o situaci, která se stala.
Všichni, kteří se účastnili královského sezení na téma sen, byli překvapeni tím, co po nich král chtěl. No bodejť by ne. Kdo kdy slyšel aby se někdo ptal jiných, co se mu zdálo? Ses asi králi zbláznil, jinak to není možné. Toto si ale nedovolili králi říct, i když si to asi mysleli.
A tak je král obvinil, že jsou podvodníci a začal s nimi tak jednat. Rozkázal všechny podvodníky popravit. Asi by měl vládnou i dnes.
Když přišli za Danielem, aby ho popravili jako podvodníka, promluvil. Šel za králem, chtěl čas. Myslíte, že je třeba času na výklad snu někomu, kdo si jej nepamatuje? Takže asi další mylný krok. Ale něco se stalo. Král, v touze znát odpovědi, dal Danielovi čas, který požadoval.
Co dělá Daniel? Modlí se k Bohu. K tomu Bohu, který vyvedl Izrael z Egypta. K tomu Bohu, který Izrael přivedl do zajetí Babylonu.
A pak také dostává odpověď. Vyjadřuje Bohu vděčnost za záchranu života a za zjevení toho tajemství.
Přichází ke králi a říká „králi, já jsem tak dobrý a vnímavý, že jsem přišel na to, co se ti zdálo.
NE! TOTO NEŘÍKÁ. On říká „Na co se ptáš, na to ti neodpoví žádný učenec ani mudrc, potažmo králi, ani já“. Ale přesto je tu někdo, kdo může králi nabídnout poznání sebe sama, poznání minulosti a také poznání budoucnosti. Králi, je na nebi Bůh, který ti něco zjevil budoucnost. v.26-28.. A mně to nebylo zjeveno pro mou moudrost, ale pro tebe. Aby ses ty dověděl co se má stát v.30..
Co tedy král viděl?
Sochu. Sochu, která měla několik zvláštností. Zkusme si ji popsat:

  1. zlatá hlava
  2. hruď a paže stříbrné
  3. břicho a boky bronzové
  4. stehna železná
  5. nohy z části ze železa a z části z hlíny

To ale není všechno. Tato nádherná ale i strach vzbuzující socha byla zničena a ty jsi králi viděl její konec. Konec kamenem, který nedržela žádná lidská ruka. Bez přičinění člověka. Něco co člověk, přes všechnu svou techniku a moudrost, nemůže ovlivnit.

A co to všechno znamená?
37Ty, králi, jsi král králů, protože ti Bůh nebes dal království a moc, sílu i slávu. 38Dal ti do rukou celý obydlený svět, všechny lidi, zvěř i ptactvo, a učinil tě vládcem nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava.
Z tohoto textu vyplývá, že se bude jednat o postup vlád a království tohoto světa.

  1. Babylon (606-539 př.n.l.) viz. Wikipedie
  2. Médo-Persie (539-331 př.n.l.) viz. Wikipedie
  3. Řecko (331-168 př.n.l.)
  4. Řím (168 př.nl.l – 471 n.l.)
  5. A už žádná světová říše. I když byly snahy o vybudování světových říší, např. Karel V., Napoleon, Hitler, Stalin atd.

I dnes se snažíme alespoň sjednotit evropu, ale Řecko a mnohé jiné státy ukazují, že to nejde ani politicky ani ekonomicky.

A pak ten text pokračuje: veršem 44. „za dnů těch králů…
Vidím to jako dnešní dobu. Žijeme v době „těch králů“. Tehdy příjde království, u jehož zrodu člověk nebude moci asistovat. Nebude to žádná lidská síla. Stane se to ať tomu věříme nebo ne.
Království o kterém později napsal apoštol Jan v knize „Zjevení“
Zj 21,1-8 1Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo. 2Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže.
3Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. 4On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“
5Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“ Řekl také: „Napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá.“ 6Pak mi řekl: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života.
7Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. 8Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“

Toto je jen zkrácená verze. Budete-li mít zájem o plnou verzi zkusím ji dopracovat.