Jak na to

12 KROKŮ PROGRAMU UZDRAVENÍ

Zřídka jsme poznali člověka, který selhal, ačkoliv důsledně následoval naši cestu. Ti, kteří se nedokáží uzdravit, jsou lidé, kteří nechtějí, nebo se nemohou úplně podrobit tomuto jednoduchému programu. Obvykle jsou to muži a ženy, kteří jsou neschopní být upřímní sami k sobě. Takoví nešťastníci mezi námi jsou. není to jejich chyba, zdá se, že se tak narodili. Chybí jim přirozená schopnost poznat a rozvíjet způsob života, který je založen na naprosté čestnosti. Jejich naděje je nepatrná. Existují také ti, kteří jsou postiženi vážnými citovými a mentálními poruchami, ale mnozí z nich, pokud mají schopnost být upřímní, se dokáží uzdravit.
Naše příběhy stručně odhalují, jací jsme bývali, co se přihodilo a jací jsme nyní. Teprve tehdy, když se rozhodnete, že vskutku chcete to, co vidíte u nás a bedete ochotni jít do krajnosti, abyste toho dosáhli, dá se říct, že jste připraveni podniknout určité kroky. Nad některými z nich jsme se zarazili, zdálo se nám, že by se dal najít mírnější a snazší způsob. Ale nedal. Se vší naléhavostí vás prosíme, abyste začali poctivě a nebojácně již od začátku. Byli mezi námi ti, kteří snažili přidržovat svých starých představ, ale výsledek byl nulový až do doby, kdy od nich absolutně upustili.
Připomeňme si, že máme co dělat s alkoholem, úskočným a mocným nepřítelem, jehož posláním je vás zmást. Bez pomoci je to na nás příliš. Ale existuje jeden, který má všechnu moc – je to Bůh. Budiž vám dopřáno nalézt Ho.
Polovičatost nikam nevede. Když se dostavil rozhodující okamžik, požádali jme ho o ochranu a vložili své životy do jeho péče s úplným odevzdáním. Zde jsou kroky, jimiž jsme se vydali a jež jsou navrženy jako program uzdravení:

 1. Přiznali jsme si svou bezmocnost vůči alkoholu – naše životy se staly nezvládnutelnými.
 2. Dospěli jsme k víře, že jen síla větší než je naše vlastní, nám vrátí duševní zdraví.
 3. Rozhodli jsme se předat svou vůli a svůj život do rukou Boha, tak jak Ho my chápeme.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou inventuru sebe samých.
 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých nedostatků.
 6. Připravili jsme se plně na to, aby Bůh tyto naše charakterové vady odstranil.
 7. Pokorně jsme Ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
 8. Sepsali jsme si seznam lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit.
 9. Nápravu jsme provedli v případech všech lidí, u nichž to bylo možné, s výjimkou těch, kde bychom ublížili jim samotným nebo jiným lidem.
 10. Pokračovali jsme v osobní inventuře, a když jsme se zmýlili, hned jsme to přiznali.
 11. Pomocí modliteb a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomí vztah k Bohu, tak jak Ho my sami chápeme, a modlili jsme se za to, abychom poznali Jeho vůli a naší sílu ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili, snažili se předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto zásady ve všech svých záližitostech.

 

Mnozí z nás zaprotestovali: „Jaká to vyhlídka! To nemůžu dokázat!“ Nenechte se odradit. Ani jeden z nás nebyl schopen dodržovat principy úplně perfektně, nejsme svatí. Cílem je, že chceme růst po duchovních liniích. Principy, které jsme zde sepsali, se staly vodítkem našeho vývoje. Naše tvrzení napovídá spíše o našem spirituálním pokroku než spirituální perfektnosti.
Náš popis alkoholika a naše příběhy vyjasnily tři naléhavé myšlenky:

 • Že jsme jako alkoholici neuměli zvládnout své životy.
 • Že nás našeho alkoholismu nemohla pravděpodobně zbavit žádná lidská síla.
 • Že Bůh je toho schopen, je-li o to žádán.

 

Chcete zjistit jak jste na tom s pitím Vy? Zde je test, který si můžete vytisknout a pravdivě vyplnit. Prosíme Vás, buďte k sobě upřímní.